Pakiet
Ekonomiczny
Pakiet
Uniwersalny
Pakiet
Profesjonalny
 Ewidencja danych pracowników - od zatrudnienia do zakończenia umowy
Ewidencja danych pracowników od momentu zatrudnienia - dane osobowe, dodatkowe informacje i dane kontaktowe, rodzina, informacje o wcześniejszych miejscach pracy, umiejętnościach i wykształceniu.
Możliwość utworzenia własnych pól do ewidencji danych zgodnych ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa.
Na każdym etapie stosunku pracy przygotowywanie wydruków - od kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o pracę do świadectwa pracy wydawanego po zakończeniu stosunku pracy.
W przypadku ponownego zatrudnienia tej samej osoby w przyszłości wszystkie wcześniej zaewidencjonowane dane tej osoby pozostają dostępne.
Historyczne dane pracowników można archiwizować oraz - o ile pracownik złożył stosowną prośbę - anonimizować.
     
 Pełne rozliczanie wynagrodzeń pracowników
Obsługa wynagrodzeń podstawowych przy wynagrodzeniu miesięcznym i godzinowym, z możliwością wykorzystania ponad 100 dodatkowych składników płacowych, świadczeń i potrąceń – premii, nagród, prowizji, akordów, dodatków, nadgodzin, wpłat PPK, świadczeń w naturze, obciążeń z różnych tytułów.
Obliczanie należnych do odprowadzenia w Polsce składek i podatków oraz związana z nimi ewidencja.
Automatyczne wyliczanie należnych potrąceń z tytułem wykonawczym, alimentów, kar pracowniczych oraz potrąceń za zgodą pracownika, wraz z obsługą ważności i limitów przy zbiegach różnych typów potrąceń.
Ewidencja kadrowa i płacowa danych pracowników. Dowolna liczba różnych wypłat i list płac w miesiącu.
Korygowanie wynagrodzeń, rozliczanie wyrównań, rozliczanie zwrotów i niedopłat składek ZUS oraz innych zmian z przeszłości mających wpływ na rozliczenie wynagrodzenia lub ewidencję pracowniczą.
     
 Rozliczanie czasu pracy i nieobecności
Kalendarze pracowników prowadzone z dokładnością nawet do jednej minuty.
Obsługa ponad 30 różnego rodzaju nieobecności, w tym: choroby i zasiłki – wprowadzane ręcznie lub importowane z PUE, urlopy – wszystkie określone w ustawach rodzaje, rozliczenia finansowe i odbiory nadgodzin zwykłych i średniotygodniowych, inne nieobecności.
Algorytmy wyliczające odpowiednio wynagrodzenie za czas nieobecności uwzględniają aktualne przepisy i mogą być konfigurowane zgodnie z regulaminami/interpretacjami stosowanymi w danej firmie.
Obsługa okresów rozliczeniowych trwających od 1 do 12 miesięcy, wraz z możliwością odbiorów lub wypłat za nadgodziny i nadgodziny średniotygodniowe.
Obsługa dowolnych wymiarów czasu pracy i dowolnych kalendarzy konfigurowanych przez użytkownika, wraz z pracą zmianową.
     
 Umowy cywilnoprawne
Obsługa 6 typów umów cywilnoprawnych:
- zlecenie,
- o dzieło,
- o dzieło z przekazaniem praw autorskich,
- zryczałtowanych,
- art. 13 p 7 (rada nadzorcza),
- art. 13 p 9 (kontrakt menedżerski).
Możliwość rejestracji dowolnych dopuszczalnych prawem sposobów i kodów ubezpieczenia.
Rozliczanie zasiłków wraz z wyliczaniem stawki za dzień zasiłku dla osób rozliczanych na podstawie umów cywilnoprawnych.
Wydruki umów, rachunków i zestawień.
     
 Elektroniczne deklaracje dla ZUS i US oraz przelewy
Komplet deklaracji ZUS KEDU dla programu Płatnik:
DRA, RCA, RPA, RSA, RZA, ZUA, ZZA, ZIUA, ZCNA, ZWUA, ZSWA, RIA, OSW.
Komplet e-deklaracji podatkowych wraz z narzędziem do ich wysyłki i kartoteką: PIT-11, PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/1R.
Przelewy elektroniczne umożliwiające ewidencję i przygotowanie plików z przelewami dla pracowników (obsługa ponad 30 systemów bankowych wykorzystywanych w Polsce).
     
 Wydruki kadrowe, płacowe i inne raportyBaza ponad 130 rożnych wydruków kadrowych i raportów
Ponad 130 różnych wydruków przydatnych w codziennej pracy, w tym m. in:
wydruki kadrowe – umowy o pracę i aneksy, kwestionariusze, zaświadczenia, wnioski, oświadczenia, podania, zgody; wyniki raportów dostępne w PDF oraz (w większości) w formacie MS Word.
raporty płacowe – listy płac, podsumowania, karty wynagrodzeń, paski pracownicze, zestawienia; wyniki raportów dostępne w PDF oraz (w większości) w formacie MS Excel.
inne raporty – dodatkowe raporty wspierające pracę - statystyka zatrudnienia, dane do deklaracji GUS (DG-1, Z-03, Z-06, Z-12), SODiR INF-D-P i Wn-D.
     
 Księgowanie wynagrodzeń
Uniwersalne narzędzie umożliwiające przygotowanie gotowego rozdzielnika księgowego. Wynik przygotowywany jest w formie wydruku, PDF lub transmitowany bezpośrednio do aplikacji księgowych Sage i umieszczany w buforze. Księgowanie wynagrodzeń przed pierwszym użyciem wymaga konfiguracji wdrożeniowej.
     
 Najwyższe standardy bezpieczeństwa prawnego
Dotrzymanie kroku zmianom w polskim prawie gospodarczym jest niezwykle trudne. Wdrożyliśmy specjalne rozwiązania organizacyjne i techniczne, które służą temu, aby możliwie szybko rozpoznawać, analizować i wprowadzać do programów niezbędne zmiany.
Regularnie wydawane są aktualizacje w ślad za zmieniającymi się przepisami. Opracowywanie zmian prawnych zawsze realizowane z udziałem ekspertów z danego obszaru.
O najważniejszych zmianach prawnych i ich wpływie na programy użytkownik informowany jest na bieżąco przy pomocy komunikatów dostępnych w aplikacji, artykułów w Centrum Wiedzy i na blogu Sage, webinariów, informacji przesyłanych pocztą elektroniczną oraz inicjatyw Sage Academy.
     
Benefity pracownicze
multisport, opieka medyczna, ubezpieczenie
 Wysyłka pasków i PIT zaszyfrowanym mailem
Możliwość wysyłki wybranych kilkunastu raportów systemu – w tym deklaracji podatkowych PIT-11 oraz pasków wynagrodzeń – do pracowników w zaszyfrowanych załącznikach dołączonych do wiadomości.
Dokumenty wysyłane w ten sposób mogą być także podpisane cyfrowo podpisem kwalifikowanym.
Wysyłka odbywa się albo przez serwer poczty SMTP, albo korzystając z lokalnego klienta poczty MS Outlook.
     
 Wbudowane przypomnienia
Przypomnienia dają dodatkowe możliwości kontroli najważniejszych dat i terminów związanych z ewidencją kadrową.
Dla badań lekarskich przypominają o zbliżających się terminach upływu ważności poprzednich badań oraz konieczności wygenerowania skierowania na badania kontrolne po 30 dniach ciągłej nieobecności chorobowej.
Dla umów o pracę weryfikowane są daty zakończenia umów terminowych – na czas określony, okres próbny oraz zastępstwo.
Dodatkowo możliwe jest tworzenie własnych przypomnień przez użytkowników, oraz wdrażanie dodatkowych przypomnień powiązanych z datami upływu ważności konkretnych informacji lub ewidencjonowanych uprawnień.
     
 Importy danych z zewnątrz
Import comiesięcznych wartości kadrowych z arkusza MS Excel – na przykład wartości premii, potrąceń, dodatków itp. Import kartoteki danych osobowych z programu Płatnik – stosowany na początku wdrożenia aby skrócić czas wprowadzania danych aktualnych pracowników.
Rozszerzenie możliwości importu zwolnień lekarskich z PUE o wygodniejszą integrację przez API.
(już wkrótce)
     
 e-Teczka pracownicza
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, wraz z dodatkowymi możliwościami:
- publikowanie dokumentów z zewnątrz,
- publikowanie dokumentów bezpośrednio z systemów,
- przeszukiwanie dokumentów,
- tworzenie własnych kategorii i podkategorii dokumentów,
- datowanie dokumentów i kontrola ich wymagalności.
Funkcjonalność zgodna z aktualną wersją rozporządzenia o prowadzeniu dokumentacji elektronicznej.
   
 Dane źródłowe dla analiz kadrowo-płacowych
Komponenty bazodanowe umożliwiające efektywne udostępnienie danych zgromadzonych w systemie dla narzędzi analitycznych – na przykład systemów Business Intelligence.
Wymaga dodatkowej konfiguracji ze względu na różne potrzeby raportowania w organizacjach.
(Już wkrótce)
     
 Korzystniejsza oferta na zarządzanie PPK
Wyższy pakiet - więcej korzyści! Korzystniejsza cenowo oferta na narzędzia wspierające pracę z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK z API).
     
 Roczny dostęp do platformy szkoleń - Sage University
Roczny dostęp do platformy wiedzy z zakresu Kadr i Płac on-line dla 1 użytkownika, 24h/7 dni w tygodniu. Dostęp do bazy wiedzy związanej z obsługą programów Kadrowo Płacowych Sage oraz co najmniej 6 nowych szkoleń rocznie.
     
 Gwarancja
Zapewnia dostęp do bazy wiedzy Działu Wsparcia Technicznego Produktu Sage (Centrum Wiedzy), instrukcji do produktów Sage zgromadzonych z Pomocy Online oraz aktualizacji produktu.
     

Możliwość rozszerzenia pakietu o:

  Pakiet
Ekonomiczny
Pakiet
Uniwersalny
Pakiet
Profesjonalny
 Obsługa wielu firm w programie
ZMożliwość prowadzenia dowolnej ilości firm na jednej licencji programu.
     
 Sage Asystent - panel operacyjny do zarządzania grupą firm
ZNarzędzie wspierające pracę wielofirmową, w szczególności w przypadku pracy z wieloma aplikacjami Sage równocześnie. Wspiera operacje zbiorcze - prostsze zarządzanie uprawnieniami użytkowników, przełączanie się między firmami, aktualizowanie do nowszych wersji czy wykonywanie kopii bezpieczeństwa. Dla niektórych aplikacji daje także możliwość wykonania pewnych operacji bez potrzeby logowania się do programu.
     
 Plany emerytalne (PPK)
ZZestaw narzędzi rozszerzających możliwości obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych. Specjalne okno „Zarządzanie PPK” umożliwia łatwe wyszukanie wszystkich osób do zgłoszenia do PPK, operacje zbiorcze dotyczące statusu uczestników, uproszczenia w zarządzaniu wyliczonymi wartościami – w tym zwrotami i korektami. Zawiera integrację (wymianę danych) z TFI poprzez pliki XML w uzgodnionych i powszechnie stosowanych formatach.
     
 Plany emerytalne (PPK z API)
ZZestaw narzędzi rozszerzających możliwości obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych. Specjalne okno „Zarządzanie PPK” umożliwia łatwe wyszukanie wszystkich osób do zgłoszenia do PPK, operacje zbiorcze dotyczące statusu uczestników, uproszczenia w zarządzaniu wyliczonymi wartościami – w tym zwrotami i korektami. Oprócz integracji (wymianę danych) z wszystkimi TFI poprzez pliki XML dostępnych w prostszym wariancie tego dodatku umożliwia także bardziej zaawansowane technicznie i wygodniejsze połączenie przez API z wybranymi TFI (Aviva, Axa, Allianz). W ramach integracji przez API możliwe jest także elektroniczne zawarcie umowy z wybranymi TFI.
     
 Sage University Advanced
ZRoczny dostęp do platformy wiedzy z zakresu Kadr i Płac on-line dla 1 użytkownika, 24h/7 dni w tygodniu.
Dostęp do bazy wiedzy związanej z obsługą programów Kadrowo Płacowych Sage oraz co najmniej 6 nowych szkoleń rocznie.
Webinaria na żywo wyłącznie dla użytkowników platformy
Szkolenia ze zmian prawnych w obszarze Kadr i Płac
     
 Gwarancja Komfort
ZZawiera te same uprawnienia co Gwarancja Podstawowa, dodatkowo jest wzbogacona o możliwość korzystania z telefonicznego wsparcia w Dziale Wsparcia Technicznego Produktu Sage. Pełen opis gwarancji
     
 Gwarancja VIP
ZZawiera te same uprawnienia co Gwarancja Komfort, dodatkowo jest wzbogacona o pierwszeństwo dodzwonienia się do działu Wsparcia Technicznego Produktu (przed klientami z Gwarancją Komfort), możliwość automatycznego zamówienie oddzwonienia w przypadku dużego obciążenia linii telefonicznych w Dziale Wsparcia Technicznego Produktu oraz możliwość korzystania z pomocy zdalnej. 
     

Efektywnie i bezpiecznie zarządzaj płacami i danymi kadrowymi

Oprogramowanie:

 • zapewnia wygodne prowadzenie ewidencji elementów kadrowo-płacowych
 • wspomaga rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • obsługuje wszystkie formy zatrudnienia
 • gwarantuje tajność wprowadzonych danych
 • gwarantuje zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie dostępnej funkcjonalności

Pozwala przygotować wymagane przez Ministerstwo Finansów wersje sprawozdań finansowych dla:

 • jednostki mikro
 • jednostki małej
 • jednostki innej
 • jednostki innej skonsolidowanej
 • jednostki NGO
 • banku
 • zakładu ubezpieczeń
 • alternatywnej spółki inwestycyjnej
 • domu maklerskiego
 • SKOKu
 • SKOKu jednostki małej
 • zakładu ubezpieczeń (skonsolidowanego)
 • domu maklerski (skonsolidowanego)

Największa baza dodatków

Poznaj nasze rozwiązania i wybierz odpowiednie dla siebie

 • Finanse i księgowość

 • Kadry i Płace

 • Handel

 • Środki Trwałe

 • Płace

 • Mała księgowość

Odsłon: 90
Linia: ERP
Cena netto od: 1800 PLN
Odsłon: 773
Linia: ERP
Cena netto od: 750 PLN
Odsłon: 13118
Linia: Symfonia
Program: Kadry i Płace
Odsłon: 35578
Linia: ERP
Program: Kadry i Płace
Cena netto od: 350 PLN
Odsłon: 816
Program: Handel
Cena netto od: 750 PLN
Odsłon: 766
Linia: Symfonia
Program: Handel
Cena netto od: 600 PLN
Odsłon: 50854
Linia: ERP
Program: Środki Trwałe
Cena netto od: 650 PLN
Odsłon: 38419
Linia: Symfonia
Program: Płace
Cena netto od: 450 PLN
Odsłon: 39385
Linia: Symfonia
Program: Płace
Odsłon: 2639
Linia: Symfonia
Cena netto od: 750 PLN
Odsłon: 13057
Linia: Symfonia
Cena netto od: 800 PLN